Filary zarządzania wartością

Dobrze funkcjonujący model zarządzania wartością opiera się na pięciu filarach:

Perspektywa biznesowa
Decydenci uruchamiający projekty inwestycyjne oczekują, że w wyniku prowadzonych prac przyszłe potrzeby biznesu w zakresie wspierania nowych usług lub produktów będą tak samo dobrze zaspokajane jak potrzeby obecne. Osoby odpowiedzialne za inwestycje i rozwój mają pełną dowolność w zakresie alokowania ograniczonych zasobów, a wiec powinni to robić tak, aby móc dostarczyć w krótkim czasie produkty wysokiej wartości przy jednoczesnym eliminowaniu ryzyka podjęcia niewłaściwych decyzji długoterminowych.

Biznesowy wpływ na procesy 
W skrócie można powiedzieć, ze procesy biznesowe oraz procesy technologiczne są to dwie strony tego samego medalu. Wprowadzenie zmiany w jednym spowoduje zmiany w drugim. Stąd kluczowe jest wzajemne kooperowanie przy realizacji wszystkich ważnych zadań mogących mieć wpływ na realizację procesów.

Architektura 
Technologia używana przez organizację jest życiodajną siłą w dzisiejszym szybkozmiennym środowisku biznesowym. Jednym z ważniejszych zagadnień jest tutaj wypracowanie konektora pomiędzy strategią biznesową, procesami, organizacją i technologią, którym powinno być zdefiniowanie roli architektury w budowie i realizacji strategii biznesowej. Powinno to stanowić swego rodzaju przewodnik mówiący, w jaki sposób należy dokonywać selekcji, implementacji, integracji i zarządzania zasobami technologicznymi. Oczywiście konieczne jest tutaj wsparcie poprzez odpowiednie metodyki i technologie.

Zwrot z inwestycji 
Jest to zagadnienie, które wiele osób rozważa przed podjęciem decyzji o inwestowaniu, zwykle wymagane są twarde i mocne argumenty, zanim zostanie podjęta decyzja. Tymczasem celem większości inwestycji jest zapewnienie możliwości dostarczania wartości dla organizacji. Oczywiście w celu zapewnienia osiągnięcia zwrotu z inwestycji, konieczne jest współgranie wszystkich filarów miedzy sobą.

Zarządzanie ryzykiem 
To zagadnienie jest wielokrotnie pomijane, bądź bagatelizowane w projektach. Często też jest to jeden z głównych powodów nie zakończenia projektów z sukcesem. Ważne jest, aby nie tylko wyszukiwać ryzyka, ale również podejmować działania, które je wyeliminują. Formalna, ustrukturalizowana analiza ryzyka powinna być jednym z podstawowych kryteriów dopuszczania projektów do realizacji.