A może zarządzanie wartością

Value Based Management...Zarządzanie Wartością jest to styl zarządzania ukierunkowany na motywowanie ludzi, rozwijanie ich umiejętności, promowanie synergii między innowacyjnością i celami przedsiębiorstwa oraz maksymalizacje ogólnej efektywności organizacji.
 
Można powiedzieć, że zorientowanie na wartości to działanie w trzech głównych wymiarach:
 • Zorientowanie na celach i wynikach, przed poszukiwaniem rozwiązań;
 • Stałe podnoszenie świadomości wartości organizacji, ustanawianie miar wartości ich monitorowanie i kontrolowanie;
 • Zorientowanie na funkcjach prowadzących do maksymalnego wyzwalania innowacyjności.
Dobrze wdrożony model budowania wartości w organizacji działa podobnie jak silny magnes, łącząc wszystkich wokół wspólnej sprawy – wokół wartości. Energia i entuzjazm, które udzielają się pracownikom mają wpływ nie tylko na ich sferę zawodową, ale również na życie osobiste, czy społeczne. Sukcesy jednych stymulują drugich, ludzie odzyskują wiarę i nadzieję w to, co wykonują. Z punktu widzenia szefa organizacji jest to uczucie, jakiego niewielu miało okazję doznać. Choćby z tego powodu warto się zastanowić i odpowiedzieć sobie na kilka pytań: 
 • Jakie wartości są dla mnie ważne? A jakie są ważne dla mojej organizacji?
 • Czy to są te same wartości?
 • Czy mogę zrobić coś, aby dostarczać więcej?
 • Jakich wartości moja organizacja dostarcza mojemu przedsiębiorstwu?
 • Czy moi Klienci Wewnętrzni wiedzą, jakie wartości są kreowane przez moją organizację?
Każdy, kto interesuje się zagadnieniem budowania wartości organizacji powinien rozpocząć od udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania. 
Okazuje się, że nie jest to wcale proste, zadanie. W pełnym spectrum organizacji znajdują się wartości finansowe, organizacyjne, zachowania, społeczne, kulturalne, etyczne, technologiczne, itd.
Oczywiście głównym wyznacznikiem rozpoczęcia prac nad Wartościami jest konieczność. W trudnych czasach wysokiej konkurencji zarządy oczekują od szefów komórek organizacyjnych nie tylko ograniczania kosztów i zwiększania efektywności działań, ale także umiejętności udzielenia odpowiedzi na pytania:
 • Dlaczego moja komórka organizacyjna (dział, departament) jest potrzebna przedsiębiorstwu?
 • Jaka jest faktyczna wartość mojej organizacji dla przedsiębiorstwa?
Koncepcja zarządzania wartością przedstawia relacje pomiędzy różnorodnymi potrzebami, których celem jest spełnienie oczekiwań Klientów, a zasobami potrzebnymi do ich dostarczenia.
Tak naprawdę trzeba sobie uświadomić jedno podstawowe założenie Zarządzania Wartością, które w uproszczeniu można przedstawić w formie pytania, otóż:
Co jest niezbędne do zaspokojenia potrzeb Klienta? 
Odpowiedź jest jednoznaczna:
Wszystko to, co jest potrzebne do satysfakcjonującego zrealizowania jego potrzeb. 
 
Innym aspektem procesu zarządzania wartością jest budowanie wartości dla akcjonariuszy. Taki styl kierowania przedsiębiorstwem jest zorientowany na wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy wymaga wprowadzenia oceny działalności za pomocą mierników opartych na wartości dla akcjonariuszy. Dobrze sformułowane cele powinny:
 • Zapewniać maksymalizację zwrotu dla akcjonariuszy równoważąc interesy innych (Klientów, pracowników);
 • Być mierzalne i mieć ustalone priorytety;
 • Być zbudowane według struktury podrzędności (cele wyższego rzędu zawierają w sobie cele niższego rzędu).
W zarządzaniu wartością istotne jest właściwe zbudowanie strategii i określenie miar jej osiągnięcia. Celem strategicznym powinno być wytworzenie trwałej i trudnej do naśladowania przewagi konkurencyjnej, zaś miary powinny być jednoznacznie skorelowane z korzyściami dla właścicieli. Stąd też nadrzędną miarą jest zazwyczaj generowanie zysku netto w perspektywie kilkuletniej. Należy tu pamiętać, że zysk jest istotnym elementem, jednakże:
 • Bazuje na danych historycznych (nie przedstawia prospektu na przyszłość);
 • Może być zafałszowany ;
 • Nie informuje jednoznacznie o stanie gotówki (chociażby ze względu na odpisy amortyzacyjne);
 • Nie uwzględnia zmian pieniądza w czasie;
 • Nie uwzględnia inwestycji w majątek (trwaly i obrotowy).
Z punktu widzenia akcjonariuszy równie istotnym elementem jest wycena wartości niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa.
Obecnie spotyka się różnorodne metodyki podejścia do zarządzania wartością przedsiębiorstwa, o wyborze i zastosowaniu właściwej powinna decydować dogłębna analiza potrzeb i oczekiwanych efektów podjętych działań.