Koszty pozyskania systemu informatycznego

Koszty pozyskania systemu informatycznego mają w przeważającej większości charakter rzeczywistych wydatków pieniężnych i są ewidencjonowane w systemie finansowo - księgowym firmy.
Koszty ponoszone na pozyskanie systemu mają bardzo indywidualny charakter i są ściśle związane ze specyficznym systemem. Można jednak wyodrębnić kilka ich kategorii, które występują przy większości systemów. Otóż koszty można podzielić na:
  • Koszty projektowania systemu informatycznego;
  • Koszty wdrożenia systemu informatycznego (nakłady na realizację projektu).
 
Koszty projektowania mogą być rozbite dalej na koszty:
  • Wykonania analizy systemu;
  • Opracowania założeń systemu;
  • Opracowania projektu technicznego systemu;
  • Opracowanie projektu technicznego oprogramowania i oprogramowanie systemu;
  • Wykonanie dokumentacji eksploatacyjnej. 
 
Orientacyjny koszt wykonania analizy systemu zależy od:
jednostkowego kosztu roboczogodziny (Kj);
pracochłonności minimalnej wykonania analizy (A);
liczby analizowanych dziedzin (W1);
liczby komórek organizacyjnych (W2);
poziomu organizacyjnego obiektu (W3);
ilości danych źródłowych (W4).
co można zapisać wzorem:
 


Koszt opracowania założeń systemu (Kz) zależy od:
jednostkowego kosztu roboczogodziny (Kj);
pracochłonności minimalnej wykonania założeń (założeń ekonomicznych, założeń technicznych, założeń techniczno-ekonomicznych) (A);
stopnia współpracy ze zleceniodawcą (W1);
możliwości algorytmizacji procesu przetwarzania (W2);
stanu danych źródłowych (W3);
parametryzacji systemu (W4);
zakresu działania systemu (W5).
co można zapisać wzorem:


Koszt opracowania projektu technicznego można wyrazić wzorem:

gdzie:
Kj - jednostkowy kszt roboczogodziny;k - liczba podsystemów, dla których wykonywany jest projekt techniczny;Pk - pracochłonność wykonania k-tego projektu technicznego;l - liczba zbiorów;m - liczba funkcji;Akl - pracochłonność wykonania l-tego zbioru dla k-tego podsystemu.

Dla określonego k-tego podsystemu Al oblicza się na podstawie formuły:

gdzie:
Cli - pracochłonność wykonania dla l-tego podsystemu i-tego rekordu (wielkość ta wynosi szacunkowo 1/6 liczby pól w rekordzie);
W3 - współczynnik trudności w zależności od rodzaju nośnika danych i organizacji zbioru;
Bkm - pracochłonność wykonania projektu dla m-tej funkcji dla k-tego podsystemu;
W1k - współczynnik trudności wykonania k-tego podsystemu ze względu na jego parametryzację (przy czym: W1k = 1 jeśli system nie wymaga parametryzacji;
W1k = 1,3 jeśli wymagana jest prosta parametryzacja;
W1k = 1,5 jeśli konieczna jest pełna parametryzacja);
W2k - współczynnik trudności wykonania k-tego podsystemu ze względu na trudności współpracy ze zleceniodawcą (1,8 w przypadku braku współpracy).

Koszt wykonania oprogramowania zależy od:
jednostkowego kosztu roboczogodziny (Kj);
liczby instrukcji źródłowych systemu (N);
pracochłonności przypadającej na jedną instrukcję źródłową (B);
utrudnień ze względu na dostęp do komputera (W1).
co można wyrazić wzorem:


Koszt wykonania dokumentacji eksploatacyjnej można policzyć według wzoru:

gdzie:
Kj - jednostkowy koszt roboczogodziny;
Pt - pracochłonność opracowania projektu technicznego systemu;
W - współczynnik przeliczeniowy.