TBO - Total Benefits of Ownership

Nowoczesną metodą oceny efektywności przez pomiar całkowitych korzyści posiadania jest metoda TBO (Total Benefits of Ownership).
 
Metoda ta jest zbieżna z metodą zarządzania kosztami posiadania (TCO). Miejsce kosztów zajmują w metodzie TBO szacowane korzyści z posiadania systemów informatycznych. W praktyce szacowanie całkowitych korzyści z posiadania tych systemów jest bardzo trudne do określenia, dlatego też pozytywne trendy w obszarze całkowitych korzyści bardzo często rozpatruje się jako pochodną działań w zakresie całkowitych kosztów posiadania (w wielu przypadkach pojawia się wręcz stwierdzenie, że rezultatem kontroli i optymalizacji TCO jest poprawa TBO, bez dokładnego wartościowania skali tej poprawy).
 
Metodycznie rzecz ujmując można powiedzieć, że Total Benefits of Ownership (TBO) jest to model pomagający wydzielić i zrozumieć podział korzyści związanych bezpośrednio i pośrednio z użytkowanymi systemami informatycznymi każdego przedsiębiorstwa. Doświadczenia organizacji pokazują również, że jakkolwiek model określa dość precyzyjnie gdzie znajdują się główne źródła korzyści (systemy core-biznesowe), to jego wprowadzenie, a tym bardziej czerpanie korzyści z jego implementacji jest niezwykle trudne.
 
Cele zazwyczaj są jasne:
  • Osiągnięcie pozycji lidera w tworzeniu i dystrybuowaniu przewagi ekonomicznej poprzez wzrost efektywności posiadanych zasobów informatycznych;
  • Pełne wykorzystanie stworzonej przewagi jako wewnętrznej wizytówki naszych produktów i usług;
  • Podnoszenie poziomu znajomości wpływu ekonomi na decyzje dotyczące zasobów informatycznych (chodzi tu nie tylko o kwestie zakupu ale również stopy zwrotu i amortyzację);
  • Wprowadzenie narzędzi dla mierzenia i badania wartości.
 
Analiza TBO przebiega dwoma torami – z jednej strony przeprowadza się ankietę wśród użytkowników końcowych z drugiej strony bada się wiele aspektów funkcjonowania służb i urządzeń informatycznych. Metoda ta jest zatem próbą opisu korzyści generowanych w organizacji poprzez posiadane zasoby informatyczne w danym okresie.
 
4 kroki TBO
Realizacja typowego projektu TBO opiera się na czterech cyklicznie wykonywanych krokach, udzielających odpowiedzi na pytania:
  • Gdzie jesteśmy dziś? (Podstawą jest określenie obecnego poziomu korzyści)
  • Benchmark. (Czyli spojrzenie jak wyglądają nasze wyniki w porównaniu z innymi. Porównując profil naszej działalności ze średnimi profilami branży dowiadujemy się, w których obszarach jesteśmy lepsi, a które wymagają ulepszenia w stosunku do przeciętnej firmy podobnej do naszej i używającej podobnych systemów)
  • Dokąd możemy pójść? (Wynik uzyskany w benchmarku wskazuje nam drogę ulepszeń. W tym momencie możemy wybrać jedną z wielu dróg zmian, od zmiany technologii, poprzez poprawę procesów organizacyjnych, aż po praktyki zarządzania)
  • Jak dobrze realizujemy plany ulepszeń? (Audyt kontrolny, umożliwiający sprawdzenie, czy realizowane plany ulepszeń i optymalizacji prowadzą nas do spodziewanych zmian w naszym profilu korzyści)